Aparitii in presa

Decizii de impunere abuzive ANAF – CASS-CAS pentru anii 2012-2017

31.10.2018

 

2. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
3. Contestaţia se depune la organul fiscal al cărui act administrativ este atacat şi nu este supusă taxelor de timbru.
4. Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.
Modalitatea în care ANAF a acționat pare a fi ilegală și toate deciziile emise e posibil să fie nule, absolut pentru lipsa semnăturii. În acest sens, a fost formulată în Dosarul nr. 2.754/D/2017 o excepție de neconstituționalitate privind încălcarea art. 46 din Codul de procedură fiscală.

 

În opinia noastră, aceste decizii încalcă mai multe principii prevăzute de Codul de porcedură fiscală, cum ar fi principiul legalității, dreptul de a fi ascultat, principiul predictibilității și al bunei-credințe.

 

Există decizii de impunere pentru anul 2012, depășind astfel termenul de 5 ani prevăzut de lege pentru emiterea acestor decizii.

Potrivit ART. 12 Buna-credință: (1) Relațiile dintre contribuabil/plătitor și organul fiscal trebuie să fie fundamentate pe bună-credință; (2) Contribuabilul/plătitorul trebuie să își îndeplinească obligațiile și să își exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege și să declare corect datele și informațiile privitoare la obligațiile fiscale datorate; (3) Organul fiscal trebuie să respecte drepturile contribuabilului/plătitorului în fiecare procedură de administrare a creanțelor fiscale aflate în derulare; (4) Buna-credință a contribuabililor se prezumă până când organul fiscal dovedește contrariul.

Față de cele arătate, nu putem discuta de bună-credinţă în condițiile în care ANAF emite decizii după 5 ani de acumulare de datorii, puse în sarcina debitorilor peste noapte.