Stiri

Noua structura de evidenta a muncii: REVISAL vs carnet de munca.

15.03.2011

 Potrivit HG 161/2006, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evident a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca. 

Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului.

NU au obligatia de a infiinta registru misiunile diplomatice din Romania , respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generalesi consulatele oficiale .

Registrul se intocmeste in forma electronica.

Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
- elementele de identificare a tuturor salariatilor : numele, prenumele, codul numeric personal (CNP)
- data angajarii 
- functia/ocupatia conform COR sau altor acte normative
- tipul cim --- Aceste elemente se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza 
- data si temeiul incetarii cim 

Totodata, potrivit proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament, in REVISAL se vor completa si transmite inspectoratului teritorial de munca, pe langa elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, data incetarii contractului individual de munca si salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii.

Registrul se transmite la ITM in format electronic,prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati :
- prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii 
- prin e-mail,pe baza de semnatura electronica 
- prin depunerea la sediul itm in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator 

Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori la ITM, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii .

Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei , agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica.

Obligatiile angajatorilor

- de a intocmi un dosar personal pt fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora 
- Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin 
- Actele necesare angajarii 
- CIM
- Actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea suspendarea si incetarea cim 
- Orice alte documente care certifica legalitatea si corectitutinea completarii in registru 

La solicitarea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa ii elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de angajator pt conformitate cu originalul, ale documentelor existente in dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din revisal si din dosarul personal. ( HG nr.161/2006, art.7 alin.3.)

Contraventii

a) neinfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia in forma electronica la itm in termenele si forma prevazuta de prezenta hotarare - amenda contraventionala de la 2000 la 5000 lei

b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in forma electronica, precum si dosarul de personal al salariatilor - amenda contraventionala de la 2000 la 5000 lei 

c) necompletarea registrului in conformitate cu prevederile prezentei hotarari- 2000-5000lei

d) neinregistrarea cim in registru anterior inceperii activitatii –amenda de 1500 lei pt fiecare cim neinregistrat, fara ca valoarea cumulata a amenzii , determinata de ntr efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000lei

e)completarea registrului cu date eronate- 3500-5000 leiCiteste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23639/Noua-structura-de-evidenta-a-muncii-REVISAL-vs-carnet-de-munca.html#ixzz1GePCUI6H