Stiri

Actul administrativ fiscal - cand nu produce efecte juridice?

03.10.2011

 Codul de Procedura Fiscala a fost modificat la inceputul lunii septembrie prin OG nr. 29/2011.


Printre altele, noile reglementari stabilesc si modalitatea prin care trebuie sa fie comunicate contribuabililor actele administrativ fiscale. Modificarile au intrat in vigoare incepand cu 17 septembrie.

Ce este actul administrativ fiscal

Potrivit art. 41 din Codul de Procedura Fiscala, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. Acest document se emite numai in forma scrisa si este transmis contribuabililor sau imputernicitilor acestora, in cazul in care contribuabilii nu au domiciliul fiscal in Romania si si-au desemnat imputernicit cu domiciliul fiscal in Romania.

Actul administrativ fiscal cuprinde urmatoarele elemente: denumirea organului fiscal emitent, data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele, datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de contribuabil, obiectul actului administrativ fiscal, motivele de fapt, temeiul de drept, numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, stampila organului fiscal emitent, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia, precum si mentiuni privind audierea contribuabilului.

Art. 46 din Codul de procedura fiscala stabileste ca nulitatea unui act administrativ fiscal intervine atunci cand din document lipseste unul dintre elementele sale referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnaturii persoanei imputernicite a organului fiscal.

Exista si o exceptie de la aceasta regula: actele admnistrative fiscale emise prin mijloace informatice, acestea nefiind considerate nule, chiar daca le lipsesc semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal si stampila organului emitent.
Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

Cum se comunica actul administrativ fiscal

OG 29/2011 stabileste ca actul administrativ fiscal se comunica cu prioritate prin posta, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Daca acest lucru nu este posibil, se utilizeaza “cel putin unul dintre urmatoarele mijloace”, si anume:
  • remiterea actului administrativ fiscal de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/imputernicitului la sediul organului fiscal, daca se asigura primirea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal;
  • fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului si confirmarea primirii respectivului act administrativ fiscal.
In cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin niciunul dintre mijloacele de comunicare prezentate mai sus, actul administrativ fiscal se poate comunica prin publicitate.

Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. 

In cazul actelor administrative emise de organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. 

In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat. Daca nu a fost comunicat potrivit regulilor mentionate, actul administrativ fiscal nu este opozabil contribuabilului si nu produce niciun efect juridic.