Stiri

Recuperare creanțe!

19.04.2012

 Această procedură este reglementată de OUG 119/2007.

 Condiții

o   Existența unor  creanțe:  

o   certe

o   Lichide

o   Exigibile

ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte între profesioniști.

 

De ce este acesată procedură este mai scurtă și mai simplă decât cea de drept comun?

 

-       În cazul acestei cereri se administrează  probe cu înscrisuri , astfel că un dosar complet la înregistrare are șansa de a se finaliza la primul sau al doilea termen de judecată.

-       Tremenele sunt mai scurte.Procedura  în instanță nu poate depăși 90 de zile.

-       Dacă cererea este întemeiată instanţa emite o ordonanţă de plată, în care se precizează suma şi termenul de plată

-        Împotriva ordonanţei de plată debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data comunicării acesteia

-       Ordonanţa de plată, devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu executorie.

 

Iată un exemplu pentru a întelege mai bine.

 

 

 

Sentinţa civilã nr. 2163
Şedinţa publică din data de 29.04.2009


Pe rol fiind soluţionarea cererii reclamantei SC Agro Banat SA, având ca obiect emiterea unei ordonanţe prin care să fie somatã pârâta SC Sigismund SRL să achite suma de 9394,79 lei reprezentând preţ marfă livrată şi neachitată.
Procedura legal îndeplinită.
La apelul nominal fãcut în şedinţã publicã, în ordinea de pe listă (poziţia 18) se prezintã avocatul, pentru pârâtã, lipsã fiind reclamanta.
Grefiera a fãcut referatul cauzei arãtând cã pârâta a depus întâmpinare prin registratura instanţei în data de 28.04.2009.
Instanta constatând cauza în stare de judecatã acordã cuvântul pentru concluzii orale, punând în vedere reprezentantei pârâtei sã punã concluzii ţinând cont de prevederile Directivei 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea întârzierii plăţilor în tranzacţiile comerciale, transpusã în dreptul intern prin OUG nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, sau, în cazul în care apreciazã cã în speţã nu sunt aplicabile aceste prevederi sã-şi argumenteze poziţia.
Avocatul solicitã respingerea cererii reclamantei arãtând cã în speţã creanţa nu este certã, lichidã şi exigibilã, înscrisurile depuse de reclamantã nefiind confirmate de pârâtâ, astfel încãt, reclamanta nu-şi poate valorifica pretenţiile în procedura simplificatã a somaţiei de platã, fiind necesar sã urmeze procedura de drept comun.
In temeiul art. 150 Cod pr civila, instanţa declarã închise dezbaterile.
Pronunţarea va fi fãcutã astãzi, în şedinţã publicã în sala 24, la ora 14.
La ora 14, reintrând în salã de judecatã, instanţa, în temeiul art. 121 alin. (3) şi 258 Cod pr. Civilă, dă citire minutei Sentinţei civile nr. 2163/29.04.2009.


INSTANŢA,
deliberând asupra cauzei de faţă în camera de conisiliu, conform prevederilor art. 256 alin. (1) Cod pr civilã, constatã urmãtoarele:
In data de 17.03.2009, sub nr. 1623/221/2009, s-a înregistrat pe rolul Judecãtoriei Deva, cererea reclamantei SC Agro Banat SA, având ca obiect emiterea unei ordonanţe prin care sa fie somatã pârâta SC Sigismund SRL să achite suma de 9394,79 lei reprezentând preţ marfă livrată şi neachitată.
Cererea a fost timbratã cu 39 lei (f. 3) şi s-a atasat timbru judiciar de 0,3 lei.
Expunând situaţia de fapt, reclamanta a arătat că a furnizat pârâtei mãrfuri în valoare de 9394,79 lei.
Deşi pârâta a semnat avizele de însoţire a mãrfii, ulterior nu şi-a îndeplinit obligaţiile de platã a facturilor.
Mai mult, aratã reclamanta, deşi a încercat soluţionarea litigiului pe cale amiabilã, pârâta nu s-a prezentat la conciliere.
In drept, au fost invocate prevederile OG nr. 5/2001.
In probaţiune reclamanta a depus la dosar facturile (f. 4-12), avizele de însoţire a mãrfurilor (f. 13-24), invitaţia la conciliere şi confirnarea de primire (f. 25-26).
Pârâta a depus întâmpinare (f. 32-34) prin care a solicita respingerea acţiunii pe motiv cã pentru a se admite acţiunea reclamantei, creanţa ar trebui sã fie certã, lichidã şi exigibilã. In speţã, aratã pârâta, între pãrţi nu s-a încheiat un contract scris, reclamanta nu a fãcut dovada acceptãrii la plata a facturilor, avizele de însoţire a mãrfii nu au aplicatã ştampila pârâtei iar semnãtura de pe avizele de însoţire a mãrii nu este suficientã, atât timp cât reclamanta nu a fãcut dovada cã ar aparţine unei persoane legal împuternicite sã reprezinte societatea.
In plus, creanţa fiind contestatã, este necesarã administrarea unei probaţiuni mai complexe.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanta constată următoarele:
In data de 31 octombrie 2007 a intrat în vigoare OUG nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, act normativ care transpune în dreptul intern Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea întârzierii plăţilor în tranzacţiile comerciale.
La pct. 16 din preambulul Directivei, se arată că întârzierea în efectuarea plăţilor constituie o încălcare care a devenit atractivă din punct de vedere financiar pentru debitori, în marea majoritate a statelor membre, datorită dobânzilor mici aplicate întârzierii efectuării plăţilor şi/sau procedurilor greoaie de acţiune. O schimbare decisivă, incluzând compensarea creditorilor pentru costurile angajate, este necesară pentru a inversa această tendinţă şi a asigura consecinţe ale întârzierilor în efectuarea plăţilor.
La pct. 20 din preambulul Directivei, se arată că aceste consecinţe ale întârzierii efectuării plăţilor pot fi descurajatoare doar dacă sunt însoţite de proceduri de acţiune rapide şi eficiente pentru creditor.
Potrivit prevederilor art. 7 din OUG nr. 119/2007, adoptatã pentru a transpune directiva, instanţa va cita debitorul cu menţiunea să depună întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. În cazul nedepunerii întâmpinării, instanţa poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului.
Potrivit prevederilor art. 9 din OUG nr. 119/2007, sub sancţiunea decăderii, debitorul poate contesta creanţa prin întâmpinare. În cazul în care debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă această contestaţie este întemeiată. În cazul în care contestaţia este întemeiată, instanţa va respinge cererea creditorului printr-o încheiere irevocabilă. În această situaţie, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.
Deşi reclamanta a indicat drept temei al acţiunii prevederile OG nr. 5/2001, instanţa a decis sã analizeze cererea prin prisma prevederilor OUG nr. 119/2007, având în vedere prevederile art. 84 din Codul de pr. Civilã şi faptul cã în speţã este vorba despre relaţii comerciale ce intrã în sfera de aplicare a acesatui act normativ.
Analizând înscrisurile depuse de reclamantă, instanţa constată că reclamanta a fãcut dovada facturãrii sumelor pretinse iar pe avizele de însoţire a mãrfii este aplicatã o semnãturã la rubrica “semnãtura de primire”.
Pârâta deşi nu a contestat niciuin moment cã ar fi primit mãrfuri de la reclamantã sau cã i-ar fi fost comunicate facturile, nu a justificat în nicio formã necomunicarea vreunui rãspuns la invitaţia la conciliere şi nu a fãcut dovada refuzului la plata al facturilor.
Este adevãrat cã între pãrţi nu s-a încheiat un contract scris dar, având în vedere prevederile art. 1295 Cod civil, atât timp cât reclamanta a livrat marfa iar pârâta a primit-o, instanţa constatã cã între pãrţi s-a încheiat un contract în formã simplificatã, din care s-a nãscut obligaţia pârâtei de a achita marfa achiziţionatã.
Cum potrivit prevederilor art. 969 Cod civil, convenţiile legal fãcute au putere de lege între pãrţile contractante, instanţa va admite cererea şi va obliga debitoarea să achite creditoarei, suma de 9394,79 lei reprezentând preţ marfă livrată şi neachitată.
In temeiul prevederilor art. 10 din OUG nr. 119/2007, termenul de plată stabilit de instanţa va fi de 10 zile calculat de la data comunicării ordonanţei conform prevederilor Codului de procedură civilă.
Având în vedere prevederile art. 274 Cod pr.civ., se va admite şi cererea de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 39,3 lei (39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar datorat).

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
ORDONĂ:

Admite cererea reclamantei creditoare SC Agro Banat SA, cu sediul în loc. Caransebeş, str. Sub Deal, nr. 1, jud. Caras Severin, împotriva pârâtei debitoare SC Sigismund SRL, cu sediul în localitatea Soimus, jud. Hunedoara.
Someazã debitoarea să achite creditoarei, în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, suma de 9394,79 lei reprezentând preţ marfă livrată şi neachitată
Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 39,30 lei.
Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică.

 

Text preluat

http://sonia-cososchi.blogspot.com/2009/05/comercianti-og-nr-52001-oug-nr-1192007.html