Stiri

Noua formula pentru taxa auto

18.02.2013

Ordonanta privind timbrul de mediu modifica legea 9/2012 in sensul ca se stabileste o noua formula de calcul pentru taxa auto. AstfelORDONANȚĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule
       În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I pct.1 poz.8  din Legea 
nr.1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
      Art. I. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012 se modifică și se 
completează după cum urmează:
1. Titlul legii va avea următorul cuprins :
                                                         “ Lege
privind timbrul de mediu pentru autovehicule”
2. Articolul 1 alin (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu pentru autovehicule
denumit in continuare timbru de mediu”.
3. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins: 
“d) scoatere din parcul auto  național - orice acțiune care are ca rezultat radierea autovehiculului 
radiat, inclusiv dauna totală, cu excepția casării și dezmembrării.”
4. La articolul 2, litera l) va avea următorul cuprins: 
“l) timbrul  de mediu   - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3. “
5. “La articolul 2, după litera l), se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins: 
“ m) daună totală reprezintă avarierea iremediabilă a autovehiculul în urma căruia asiguratorul 
plătește contravaloarea poliței de asigurare. “
6. La  articolul 4,  după litera c) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele d) și  e), cu  
următorul cuprins:
„d) cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat 
şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule, precum 
și taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi care nu face parte din categoria 2
autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în 
vigoare la momentul înmatriculării;
e)   pentru care s-a dispus de  către instanțe restituirea sau înmatricularea fara plata taxei speciale 
pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr.  571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau taxei pe poluare pentru autovehicule, precum și taxei pentru emisii poluante provenite 
de la autovehicule;”
7. La articolul 4, alineatul (2) se abroga;
8. Articolul 6  va avea următorul cuprins:
“Art. 6 - (1) Suma de plată reprezentând timbrul de mediu se calculează pe baza elementelor 
prevăzute la anexele nr. 1-4, după cum urmează:
a) pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, timbrul 
de mediu se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) prevăzute la  anexa nr. 1, şi a 
cotei de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 2, după formula:
Suma de plată = [(A x B x(100 - C)]/100, unde:
A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km menționate in Cartea de 
Identitate a Vehiculului;
B = valoarea timbrului de mediu pentru emisiile poluante, exprimată în Euro/1 gram CO2, prevăzută 
în anexa nr. 1;
C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2
b) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 
sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2, după formula:
Suma de plată = [E x D x (100 -C)]/100,
unde:
C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2;
D = cilindreea – capacitatea cilindrica;
E = timbrul de mediu, prevăzut în coloana nr. 3 din anexa nr. 3;
c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund 
normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi 
pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de C02; 
d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, 
pentru care timbrul de mediu este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4;
(2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele 
menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în 
conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru 
autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se 
determină în conformitate cu reglementările în vigoare.
(3) Pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6, timbrul de mediu se va 
determina pe baza formulei prevăzute la  alin. (1) litera (a)  , odată cu intrarea în vigoare a normei 
Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform 
Regulamentului (CE) nr.  715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 
privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele 
uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la 
informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;3
(4) Cota de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în  anexa nr.  2, este stabilită în funcţie de 
vechimea autovehiculului.
(5) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia.
(6) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate 
asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se 
calculează în funcţie de anul fabricaţiei.
8. La articolul 7 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă litera, litera c), cu  următorul cuprins: 
“c) documentul emis de asigurator care atesta faptul ca autovehiculul a suferit dauna totala;”
9. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu  următorul 
cuprins:
“e) dobândite prin moștenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data 
deschiderii succesiunii;
   f)  dobândite prin partaj. “
10. La articolului 8, alineatul (1) litera b) si  alineatul (2) se abrogă.
11. Articolele 9 si 11 se abroga.
12. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11
, cu următorul cuprins:
“ Art. 11
- Timbrul de mediu se eliberează si se aplica pe Cartea de Identitate a Vehiculului de către
Direcția Regim Permise de conducere si Înmatriculare a Vehiculelor la primirea dovezii de plata a 
timbrului de mediu.”
13. Articolul 12 se abroga.
14. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
”(2) Modelul timbrului de mediu se stabilește prin normele metodologice.”
Art. II - Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din  prezenta ordonanță.
Art. III. - În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor vor elabora normele 
metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. IV.- În tot cuprinsul legii, sintagma “taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 
definit ca taxa” se înlocuiește prin sintagma “timbrul de mediu”.
Art. V.-. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, precum  şi cu cele 
aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU,
Victor-Viorel PONTA